تاثیرات کم یا زیاد بودن روغن در سیستم تبرید

 تاثیرات کم یا زیاد بودن روغن در سیستم تبرید: وقتی که روغن در سیستم تبرید کم باشد باعث فرسایش سریع یاتاقان ها،پیستونها،رینگها،سوپاپها در کمپرسور میشود که خسارات ناشی از این کمبود غیر قابل جبران میباشد زیرا تعمیر کمپرسور در شرایط معمولی امکان پذیر نمیباشد و باید کمپرسور تعویض شود. اگر روغن در سیستم تبرید زیاد…

انواع کمپرسور اسپلیت

کمپرسورهای اسپلیت به دو دسته تقسیم میشود: 1-کمپرسور معمولی یا دور ثابت: در کمپرسور های دور ثابت،کمپرسور هر بار که روشن میشود با حداکثر توان کار میکند که دو حالت دارد : یا خاموش است یا روشن که هنگام روشن شدن(حداکثر توان) امپر زیادی میکشد که توان زیادی را صرف میکند و لازم به ذکر…