دودکش :

ما همواره بر امنیت محل نصب پکیج و ایمنی بودن نصب ان تاکید داریم و ان را گوشزد می کنیم. اساس کار پکیج، احتراق می باشد و دود یا گازهای حاصل احتراق بدون تردید باید از محل نصب ( منزل ، محل کار…) خارج شود. این وظیفه بر عهده ی سیستم تهویه که یکی از قطعات و مکانیزم ان دودکش می باشد. نصب و نوع دود کش باید متناسب با محل نصب انجام بگیرد و استاندارد های مقررات نظام مهندسی رعایت گردد. زیرا اگر استانداردها رعایت نشود بسیار خطرناک بوده و می تواند به قیمت جان افراد منتهی شود. دودکش مکانیزمی میباشد که دود حاصل از احتراق را به داخل لوله تهویه که از قبل در داخل دیوار قرارگرفته، هدایت می کند. بنابراین  در این مسیر، زانوهایی با زاویه کم(45درجه)، شیب مثبت ، باز بودن مسیر تهویه و سایر الزامات رعایت شود.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment