تاثیرات کم یا زیاد بودن روغن در سیستم تبرید:

وقتی که روغن در سیستم تبرید کم باشد باعث فرسایش سریع یاتاقان ها،پیستونها،رینگها،سوپاپها در کمپرسور میشود که خسارات ناشی از این کمبود غیر قابل جبران میباشد زیرا تعمیر کمپرسور در شرایط معمولی امکان پذیر نمیباشد و باید کمپرسور تعویض شود.

اگر روغن در سیستم تبرید زیاد باشد باعث پمپاژ زیاد روغن توسط کمپرسور میشود که این پدیده موجب گرفتگی در مدار مبرد میشود.

روغن کاری قسمت های متحرک کمپرسور که به صورت پاششی صورت میگیرد باعث کاهش اصطکاک و مانع از ایجاد ساییدگی در قطعات متحرک کمپرسور،باعث افزایش راندمان کمپرسور،خنک کاری قسمت های مختلف کمپرسور میشود.

پاشش روغن به این صورت میباشد که کارتل کمپرسور تا پایین یا وسط یاتاقان ها پر از روغن قرار میگرید و وقتی که میلنگ میچرخد وقسمت خمیده ان وارد روغن میشود وبالا امدن میلنگ روغن به قسمت داخلی سیلندر وپیستون پاشیده میشود.در کمپرسورهای هرمتیک(بسته) روغن کاری به روش پاششی میباشد.

پاسخی بگذارید

Your email address will not be published.

Post comment